درخواست وقت ویزیت

سوابق اجتماعی

سوابق دیابت و دارویی

سوابق جراحی

سابقه درمان غیر جراحی چاقی دارید؟
شیوه بار
جراحی های دیگر قبلی
نام جراحی نام جراح نوع جراحی سال جراحی محل انجام عوارض

الصاق فایل

فایل نوع فایل

Colors

Sidebar

Layout